ALGEMENE VOORWAARDEN Preppy Productions

 

1. Algemeen

1.1. Opdrachtnemer: Preppy Productions.

1.2. Opdrachtgever: (rechts)persoon die bij opdrachtnemer een product of dienst afneemt heeft afgesloten.

1.3. Een ondertekende offerte is tevens de licentie tot het gebruik van een product.

1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door opdrachtnemer te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.5. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

 

2. Totstandkoming van de opdracht

2.1. Offerte

2.1.1. Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

2.1.2 Alle genoemde prijzen in door de opdrachtnemer gebruikte uitingen zijn vrijgesteld van BTW door de KOR, tenzij anders aangegeven.

2.1.3. Als de opdrachtgever akkoord gaat met de offerte dient de opdrachtgever de offerte ondertekend te retourneren aan info@preppyproductions.nl.

2.1.4. Bij een akkoord op de offerte verklaart de opdrachtgever ook akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

2.1.5. Als in de offerte voorwaarden worden opgenomen die conflicteren met de algemene voorwaarden, dan zijn de voorwaarden van de offerte leidend.

2.1.6. De opdrachtnemer stelt offertes samen op basis van inschatting van het benodigd aantal uren en additionele te maken kosten. Het kan zijn dat de opdrachtgever tijdens een productie extra wensen heeft die niet in de offerte zijn opgenomen. In dit geval zullen de te maken extra uren volgens een vast uurtarief in rekening worden gebracht. Wanneer een opdracht zodanig verandert dat het in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen zal u vanuit Preppy Productions worden ingelicht.

2.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht een opdracht te weigeren zonder daarbij nadere uitleg te geven.

 

3. Uitvoering van de opdracht

3.1. Aanleveren

3.1.1. Om een goed eindproduct neer te zetten (en de daarbij gestelde deadline te behalen) is de input van de opdrachtgever van belang. Denk hierbij aan de inhoudelijke invulling van een uiting maar ook aan een logo en bijvoorbeeld een huisstijlhandboek. Deze input dient tijdig middels WeTransfer te worden verzonden naar info@preppyproductions.nl. In het geval dit niet gebeurd behoudt de opdrachtnemer zich het recht de opdracht te annuleren en/of de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

3.1.2. Logo’s dienen te worden aangeleverd in een schaalbaar bestandsformaat (bijvoorbeeld .eps, .ai of .pdf). In het geval er geen schaalbaar logo wordt aangeleverd zullen er voor het ontwikkelen van een schaalbaar logo extra kosten in rekening worden gebracht.

 

3.2. Werkwijze

Het introductiegesprek en bijbehorende vragenlijst is bedoeld om de video zo goed mogelijk te vormen rondom de wensen en behoeften van de opdrachtgever. Om dit te garanderen krijgt u bij Preppy Piccs in de vorm van service de mogelijkheid op één bewerkingsronde waarin eventuele details kunnen worden aangepast. Wanneer u akkoord gaat met onze voorwaarden maakt u gebruik van onze creatieve vrijheid. Hierdoor vallen grote aanpassingen buiten het offerteaanbod.

 

3.3. Opleveren

3.3.1. Opdrachtnemer levert producties standaard op middels het verzenden van het productie via WeTransfer.

3.3.2 Opdrachtnemer streeft er naar om het eindproduct zo spoedig mogelijk op te leveren. Voorafgaand aan de opdracht zal door opdrachtnemer een indicatie worden gegeven hoe lang hij nodig denkt te hebben met het project.

 

3.4. Wijzigen van opdracht

3.4.1. Indien de opdrachtgever een opdracht wil wijzigen dan dient deze dat tijdig te communiceren middels een mail aan info@preppyproductions of via een app- of telefoongesprek. Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan kunnen hier extra kosten voor in rekening worden gebracht. Hier zal opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig van op de hoogte brengen.

3.4.2. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van de opdrachtgever weigeren als dit kwalitatief of kwantitatief gevolg heeft voor de opdracht.

3.4.3. Mocht de opdracht zodanig veranderen dat deze niet meer overeenkomt met de hoeveelheid werk die in de offerte staat beschreven, dan kunnen hier kosten voor in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voor doen, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hier tijdig over inlichten.

3.4.4. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

3.5. De reiskostenvergoeding bedraagt 0,21 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur zal een vergoeding conform het uurtarief van de opdracht in rekening worden gebracht.

 

3.6. Muziekrechten

3.6.1. Opdrachtnemer maakt in zijn video’s veelal gebruik van betaalde rechtenvrije muziek. De kosten hiervan worden in speciale gevallen doorberekend bij het opstellen van de offerte. Tarieven van de muziek zijn afhankelijk van het doeleinde van de video.

3.7. Op locatie

3.7.1. Om de kwaliteit van een productie te bevorderen verwacht opdrachtnemer op locatie zich altijd vrij te kunnen bewegen. Dit al dan niet middels een perskaart en/of backstagepas. Wanneer er restricties gelden die gevolgen hebben voor de opdrachtnemer dan dient hier vooraf met de opdrachtnemer over te worden gecommuniceerd. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om op basis van de gegeven informatie de opdracht te annuleren.

3.7.2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van de opdrachtnemer. Opdrachtgever is aansprakelijk voor persoonlijk letsel en de daaruit voortvloeiende kosten, waaronder exploitatieverlies, voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer.

3.7.3. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor schade aan de meegebrachte apparatuur van de opdrachtnemer voor zover dit niet is veroorzaakt door onzorgvuldig handelen van de opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan verzoeken tijdens bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend bij – een evenement beschikking te krijgen over een ruimte waarin opdrachtnemer zijn apparatuur veilig kan opslaan.

 

3.8. Annulering

3.8.1. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien de opdrachtnemer zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door opdrachtnemer in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

 

4. Contactpersoon

Communicatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer verloopt via één contactpersonen. Dit onder andere om misverstanden te voorkomen.

 

5. Betaling

5.1. Facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald.

5.2.. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van volledige voldoening van het verschuldigde bedrag.

5.3 Bij overeenkomsten welke een waarde van minder dan  € 1.500,00 ex BTW vertegenwoordigen en waarbij opdrachtnemer geen materieel of kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 20% van het totaalbedrag van de opdracht. 

5.3. Bij overeenkomsten welke een waarde van meer dan € 1.500,00 ex BTW vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij opdrachtnemer bij derden materieel moet huren of anderszins kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht na akkoordverklaring met de opdracht binnen veertien dagen een aanbetaling te doen van 40% van het totaalbedrag van de opdracht.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De opdrachtgever is eigenaar van het in de offerte omschreven product vanaf het moment dat de betaling door opdrachtnemer is ontvangen.

6.2. ‘Eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Deze blijven te allen tijde in handen van de opdrachtnemer. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘copyright’.

6.3 Het gebruik van previews is verboden en valt onder het auteursrecht.

6.4 Bij een akkoord stemt u er mee in dat het geschoten materiaal ook ter promotie van Preppy Productions mag worden gebruikt.

 

7. Ruw beeldmateriaal

7.1. Tenzij anders besproken – en overeengekomen in de offerte – wordt ruw beeldmateriaal niet beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtnemer bewaart ruw materiaal standaard voor een periode van 182 dagen. Indien een opdrachtgever wenst dat het materiaal voor een langere periode beschikbaar blijft dan dient deze dit tijdig kenbaar te maken. In dat geval kunnen wij het materiaal bewaren tegen een vergoeding.

 

8. Copyright

8.1. Opdrachtnemer blijft te allen tijde eigenaar van de door hem ontwikkelde materialen.

8.2. De opdrachtgever is niet gerechtigd een uiting dusdanig anders te gebruiken dan in de licentie (offerte) vermeld. Ook is het de opdrachtgever niet toegestaan de licentie over te dragen of sublicenties te verlenen aan derden.

8.3. Bij inbreuk op het auteursrecht zal een gebruikelijke vergoeding in rekening worden gebracht. Dit bedrag zal:

a) in het geval er geen naamsvermelding bij het gebruik is toegevoegd met een bedrag gelijk aan de gegeven gebruikelijke vergoeding worden verveelvoudigd.

b) in het geval er geen toestemming is gevraagd met een bedrag gelijk aan de gegeven gebruikelijke vergoeding worden verveelvoudigd.

8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam in het geleverde product te (laten) vermelden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestaan het geleverde product zonder vermelding van de naam van opdrachtnemer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

9. Portretrecht

9.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, zijn website en social media.

9.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

9.3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient vooraf schriftelijk te worden gecommuniceerd met opdrachtnemer.

9.4. De opdrachtgever is (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, bij een evenement) verantwoordelijk voor het organiseren van het portretrecht. Dit door bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, te zorgen voor schriftelijke toestemming van (de ouders/voogd van) de geportretteerde.

 

10. Overmacht en ziekte

10.1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtgever en/of opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van de tegenpartij niet kan worden gevergd.

10.2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de overmacht van tijdelijke aard zal zijn heeft deze het recht de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

10.3. Bij ziekte van de videograaf van opdrachtnemer op een filmopnamedag van een eenmalig evenement (bijvoorbeeld een bruiloft of jubileum) zal de overeenkomst worden ontbonden. Eventueel gedane voorschotten aan opdrachtnemer worden binnen 14 dagen teruggestort. De opdrachtgever kan bij ziekte van de videograaf geen schadevergoeding eisen.

10.4. Technische apparatuur kan kapot gaan of in gebreke blijken te zijn geweest tijdens het filmen. Bij defecte apparatuur kan de opdrachtgever geen schadevergoeding van opdrachtnemer eisen.

 

11. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offertebedrag.

 

12. Toepasselijk recht

12.1. Op de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Contact

Geniale Ingeving? Bel ons direct: +316 53955805

Voor andere vragen, stuur gerust een mail.

3 + 9 =